Košík  

Žádné produkty

adasds 0 Celkem

Košík Checkout

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 1.         Úvodní ustanovení
 2.         Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 3.         Zrušení objednávky
 4.         Doprava
 5.         Přebírání zboží
 6.         Dodací podmínky
 7.         Kupní cena a platební podmínky
 8.         Práva a povinnosti prodávajícího
 9.         Práva a povinnosti kupujícího
 10.         Práva z odpovědnosti za vady, záruka
 11.         Ochrana osobních údajů
 12.         Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
 13.         Závěrečná ustanovení

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") vydává společnost KRAJCAR, s. r. o., se sídlem Slavkov pod Hostýnem č.p. 87, PSČ 768 61 IČ: 268 17 471 zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 56823, (dále jen "Prodávající").
 2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků, kterými mohou být fyzické osoby – nepodnikatelé, fyzické osoby - podnikatelé a právnické osoby (všichni dohromady dále jen "Kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.

 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Odesláním závazné objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Na tyto podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou objednaného zboží. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto zvláštních podmínek.
 2. Pojmem objednávka se pro tyto Obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Kupujícího směřující vůči Prodávajícímu s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen "Objednávka").
 3. Kupující musí uvést minimálně tyto údaje:
 •          jméno a příjmení nebo obchodní firmu podnikatele - právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele - fyzické osoby,
 •          přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, příp. stát,
 •          IČ kupujícího, je-li podnikatelem,
 •          přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa),
 •          počet kusů, typ výrobku a barevné provedení,
 •          způsob doručení,
 •          platební metodu.

Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit Kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena. Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího), a to prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou Kupující uvedl v objednávce. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Pokud Kupující po přijetí potvrzení objednávky zjistí, že je některý z údajů je chybný, je jeho povinností sdělit tuto skutečnost prodávajícímu e-mailem na adresu prodejna@krajcar.cz. Kupující napíše do předmětu e-mailu „Oprava objednávky“ a v textu uvede číslo objednávky a údaje, které je třeba opravit.

 

III. Zrušení objednávky

 1. Zrušit objednávku pouze výjimečně a to po předchozí domluvě s Prodávajícím. Žádost o zrušení objednávky je třeba sdělit e-mailem na adresu: prodejna@krajcar.cz
 2. Pokud si kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s výrobou a doručením tohoto zboží (především náklady na materiál, výrobní náklady, dopravné, skladné apod.). Tím není dotčeno právo Kupujícího zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou.

 

IV. Doprava

 1. Objednané zboží je možné vyzvednout na provozovně firmy KRAJCAR, s.r.o., Hranická 370, Valašské Meziříčí, po předchozí domluvě s Prodávajícím
 2. Objednané zboží je standardně doručováno prostřednictvím přepravní společnosti DHL, menší balíky potom prostřednictvím České pošty nebo PPL.
 3. Doprava na území ČR je od objednávky nad 7.000 Kč vč. DPH zcela zdarma. Pokud je částka nižší bude účtováno poštovné ve výši 350 Kč vč. DPH
 4. V případě přijetí samostatné objednávky na doplňky (noha, úchytka, osvětlení, apod.) bude účtováno poštovné ve výši 200 Kč vč. DPH.

 

V. Přebírání zboží

 1. Při přebírání zásilky je Kupující povinen řádně překontrolovat, zda je zboží zapáskováno k EUR paletě, zda není poškozen obal a zda je zásilka řádně zabalena, že počet kartonů uvedených v průvodních dokladech souhlasí s počtem doručených kartonů.
 2. Kupující může reklamovat dodávku zboží do 24 hodin od převzetí zboží od přepravce. Podpisem přepravci kupující stvrzuje, že zásilka byla převzata v pořádku a nepoškozena. Na pozdější reklamace mechanického poškození nebude brán zřetel.
 3. Při přejímce zboží Kupující kontroluje etikety na krabicích, zda údaje souhlasí s fakturou (dodacím listem). V případě, že Kupující zjistil rozdíl při přejímce zboží s fakturou (dodacím listem) po dohodě s Prodávajícím mu zboží bude vyměněno za správné.
 4. V případě, že zboží přijede zjevně poškozeno, Kupující zboží nepřebere a do přepravního listu zapište „zboží nepřebráno z důvodu poškození“. O této skutečnosti Kupující informuje Prodávajícího, aby ten mohl náhradní zboží dodat co nejdříve.
 5. V případě, že Kupující přebere zboží od přepravce a po rozbalení zjistí poškození zásilky pošle Prodávajícímu reklamaci dodávky nejpozději však do 24 hodin od převzetí zboží od přepravce. Reklamace dodávky musí obsahovat popis poškozeného zboží, číslo nákupní faktury, fotografie poškození a naskenovaný přepravní list (do přepravního listu zapsat: „převzato s výhradou“).
 6. V případě, že řidič přepravní společnosti odmítá vyčkat, než Kupující přebere zboží, doporučuje Prodávající Kupujícímu zapsat do přepravního listu: „převzato s výhradou“ a nejlépe ihned překontrolovat.
 7. V případě, že zboží bude Kupujícímu doručeno bez EUR palety poznamená Kupující do přepravního listu „dodáno bez palety“ a nejlépe před řidičem zboží řádně zkontroluje.

 

VI. Dodací podmínky

 1. Expedice objednaného skladového zboží (bílého) je zpravidla do 24 hodin a u zboží vyráběného na zakázku (dekor dřeva, apod.) do 14-ti dnů po uzavření kupní smlouvy, tj. po závazném potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.
 2. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli Prodávajícího (jedná se zejména o špatné povětrnostní podmínky, déšť, sníh, mlha apod.), kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče Prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v odstavci 1 těchto Obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se Prodávající zavazuje neprodleně informovat Kupujícího o změně termínu dodání zboží.
 3. K veškerému zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad.
 4. Podpisem přepravci Kupující stvrzuje, že zásilka byla převzata nepoškozena a přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

 

VII. Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupní cena zahrnuje DPH, veškeré výdaje Prodávajícího spojené s balením zboží, jeho označením, doložením všech příslušných dokladů, přepravních dokladů, cenu dopravy zboží na místo stanovené kupujícím jako místo dodání.
 2. Způsob platby u objednaného zboží na zakázku (nábytek v dekoru dřeva) - bankovním převodem - předem.
 3. Způsob platby u nábytku v bílém provedení a doplňků - bankovním převodem nebo v hotovosti.
 4. Prodávající je oprávněn požádat Zákazníka u objednávky zboží na zakázku (dekor dřeva, apod.) o úhradu zálohy na zboží ve výši 50 % hodnoty objednávky.
 5. V případě platby bankovním převodem je Kupující povinen uhradit kupní cenu převodem na účet Prodávajícího, jako variabilní symbol uvede číslo faktury. Prodávají pošle Kupujícímu na uvedenou e-mailovou adresu fakturu a po připsání částky na účet Prodávajícího, bude zboží expedováno. 
 6. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny.

 

VIII. Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co možná nejbližší době. Pokud Prodávající nebude moci expedovat zboží (z důvodu vyprodání zásob apod.), uvědomí zákazníka nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí závazné objednávky o dané situaci a nabídne mu náhradní řešení.
 2. Prodávající se zavazuje vystavit ke každé objednávce daňový doklad a předat jej zákazníkovi.
 3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud Kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 4. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (z důvodu vyprodání zboží apod.), nedojde-li k dohodě s Kupujícím na novém plnění.
 5. Prodávající v žádném případě nenese odpovědnost za škody způsobené ztrátou přihlašovacího jména a hesla Kupujícího.
 6. V případě, že Kupující uhradí platbu za objednávku před dodáním zboží a Prodávající nebude schopen tuto objednávku uskutečnit, zavazuje se Prodávající vrátit Kupujícímu neprodleně plnou částku zpět.

 

IX. Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je Kupující srozuměn při vyplňování objednávky, ještě před jejím potvrzením.
 3. Kupující je povinen zajistit, aby nikdo jiný neměl přístup k jeho přihlašovacímu jménu a heslu, které vyplnil při registraci.
 4. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení, pokud se nejedná o zboží vyrobené na zakázku nebo o zboží vyrobené v dekoru dřeva.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího po zaplacení kupní ceny v plné výši a po jeho převzetí 

 

X. Práva z odpovědnosti za vady, záruka

 1. Reklamace zboží se řídí reklamačním řádem a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění. S účinností  od 01.02.2016 může Kupující podle zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění, využít možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v případě neuznané reklamace.
 2. Práva a povinnosti stran při uplatňování práv Kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upravena Reklamačním řádem prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek.

 

XI. Ochrana osobních údajů

 1. Prohlášení o zpracování osobních údajů

  Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je KRAJCAR, s.r.o.; IČO: 26817471 se sídlem
  Slavkov pod Hostýnem 87, 768 61 Slavkov pod Hostýnem (dále jen „prodávající“)


  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  o    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

  o    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

  o    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

  o    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

  o    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  o    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

  o    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  o    požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

  o    požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

  o    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

XII. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů (pokud se nejedná o zboží vyrobené na zakázku nebo o zboží vyrobené v dekoru dřeva) ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba převezme zboží, nejedná-li se o zboží vyrobené na zakázku.
 2. Kupující nemůže dle § 1837 písm. d) odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se jedná o zboží vyrobené na zakázku (nábytek v dekoru dřeva, v barevném provedení RAL nebo nábytek vyrobeny dle požadavku Kupujícího)
 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost KRAJCAR, s. r. o., formou jednostranného právního jednání (e-mailem nebo dopisem na adresu provozovny).  
 4. Kupující může použít níže přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
 5. Pokud Kupující odstoupí od této smlouvy, vrátí Prodávající bez zbytečného odkladu, po obdržení a kontrole vráceného zboží, zpět všechny platby, které obdržel (kromě dodatečných nákladů, vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím).
 6. Pro vrácení peněz použije Prodávající platbu bankovním převodem na účet Kupujícího - zásilky na dobírku nebudou přebrány, jelikož Prodávající při odeslání objednávky Kupujícímu neúčtuje plnou cenu za dopravu zboží.
 7. Platbu Prodávající vrátí až po obdržení a kontrole vráceného zboží.
 8. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašle Kupující v původním obalu na paletě zpět, nebo jej předá na adrese provozovny Prodávajícího: KRAJCAR, s. r. o., Hranická 370, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01, IČ: 268 17 471. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
 9. Kupující si ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží (náklady na dopravu).

  

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

KRAJCAR, S. R. O.,

SE SÍDLEM  SLAVKOV POD HOSTÝNEM Č.P. 87, PSČ 768 61

PROVOZOVNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, HRANICKÁ 370, PSČ 757 01

 

OZNAMUJI, ŽE TÍMTO ODSTUPUJEME OD SMLOUVY NÁKUPU VAŠEHO ZBOŽÍ.

 

DLE OBJEDNÁVKY Č………………………………………………………………………

 

ZBOŽÍ JSEM PŘEVZAL DNE: …………………………………………………………

 

 

JMÉNO:     …………………………………………………………………

 

PŘÍJMENÍ: …………………………………………………………………

 

ADRESA:   ……………………………………………………………………………………………

 

DATUM: …………………………………………………

 

 

 

PODPIS: ……………………………………………………………………

 

  XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího www.krajcar.cz. Novější Obchodní podmínky ruší Obchodní podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě těchto Obchodních podmínek se posuzují vždy podle Obchodních podmínek platných v době vzniku právního vztahu.
 2. Společnost KRAJCAR, s. r. o. obchoduje pouze na základě těchto Obchodních podmínek. Jakákoli jejich změna musí být učiněna písemně a KRAJCAR, s.r.o. s ní musí výslovně souhlasit.

 


Ochrana osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů vysvětlují situace, pokud jde o shromažďování, zpracování a ukládání vašich informací. Tato zásada konkrétně vysvětluje, jak používáme soubory cookie.

Pro více informací ohledně zásad ochrany osobních údajů naleznete zde.

 • 1 Co jsou soubory cookies?

  Cookies jsou malé kousky dat, uložené v textových souborech, které jsou uloženy ve vašem počítači nebo jiném zařízení, když jsou webové stránky načteny prohlížečem. Jsou používány k „zapamatování“ Vašich preferencí, ať už pro jednu nebo pro opakované návštěvy.

 • 2 Jak používáme soubory cookie

  Soubory cookie používáme k mnoha různým účelům. Některé soubory cookie jsou nezbytné z technických důvodů, jiné umožňují osobní zážitek návštěvníkům i registrovaným uživatelům. Jiné umožňují zobrazení reklamy z vybraných sítí třetích stran.

 • 3 Ovládání souborů cookies

  Návštěvníci mohou chtít omezit používání cookies nebo úplně zabránit jejich nastavení. Pokud zakážete soubory cookie, mějte na paměti, že některé funkce naší služby nemusí fungovat správně.

 • 4 Informace, které shromažďujeme

  Informace o vás shromažďujeme, pouze pokud k tomu máme důvod - například k poskytování našich služeb, ke komunikaci s vámi nebo ke zlepšování našich služeb.

View Footer Content