Košík  

Žádné produkty

adasds 0 Celkem

Košík Checkout

Reklamační řád

Reklamační řád

 I. Úvodní ustanovení

 1. Tento reklamační řád vydává společnost KRAJCAR, s. r. o., se sídlem Slavkov pod Hostýnem č.p. 87, PSČ 768 61 IČ: 268 17 471 zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 56823, (dále jen "Prodávající"), pro stanovení předpokladů, podmínek, náležitostí a postupu (Kupujícího) a Prodávajícího v případě, že vznikne na straně Kupujícího oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.
 2. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ustanovení § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 3. Prodávající je oprávněn přiměřeně použít tento reklamační řád i na kupujícího, který není spotřebitelem.
 4. S účinností  od 01.02.2016 může Kupující  podle  zák. č. 634/1992 Sb., o  ochraně  spotřebitele v platném znění,  využít možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v případě neuznané reklamace. Dozor nad mimosoudním řešením spotřebitelských sporů má v tomto případě Česká obchodní inspekce. Podrobné informace o zahájení a postupu mimosoudního řešení, (pravidla pro postup při řešení spotřebitelských sporů oddělením ADR) nalezne Kupující na těchto stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Elektronicky může Kupující podat svůj návrh pomocí online formuláře https://adr.coi.cz/cs."

 

 II. Rozpor s kupní smlouvou

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávané zboží je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, jedná se o rozpor s kupní smlouvou.
 2. V případě, že zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího, buď opravou zboží, nebo jeho výměnou (po dohodě s Kupujícím lze vyměnit). Není-li to možné, může Kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.(viz. čl. VI).

 

 III. Záruční podmínky

 1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má Kupující právo tuto vadu reklamovat.
 2. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození Kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
 3. Uplatní-li Kupující právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádným způsobem, je pověřený zaměstnanec za reklamace povinen o reklamaci rozhodnout do 5 pracovních dní, ve složitějších případech ve lhůtě do 10 pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady.
 4. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pověřený pracovník za reklamace může v odůvodněných případech s Kupujícím dohodnout lhůtu delší. V případě, kdy není reklamace vyřízena do 30 dnů nebo do dohodnuté delší doby od jejího uplatnění, má Kupující stejná práva, jako u podstatného porušení smlouvy.
 5. Uznaná reklamace je většinou řešena výměnou za bezvadný kus, pokud výrobek nebyl ještě namontován a byla u něj zjištěna vada, případně u namontovaného výrobku, kde byla zjištěna vada, která je neodstranitelná. Oprava výrobku probíhá u Prodávajícího, proto musí být výrobek dopraven na adresu provozovny, kde dojde v co nejkratším termínu k odstranění vady. Pokud není u sanitární keramiky (umyvadla) jednoznačné, že výrobek nesplňuje dané parametry a reklamační požadavek Kupujícího je oprávněný (nerovnosti, odstín, vady), nechává prodávající posoudit reklamaci přímo technika výrobce keramického umyvadla, pokud se jedná o sanitární keramiku značek Laufen, Roca, Jika. Jedná-li se o sanitární keramiku značek Althea ceramica, Disegno Ceramica nebo Sanovit, posuzuje oprávněnost reklamace technik Prodávajícího. V případě reklamace keramických umyvadel platí následující pravidlo: Keramické umyvadla nejsou nikdy 100% rovná a tolerance výrobců umyvadel jsou +/- 3%.

 

IV. Způsob uplatnění reklamace

 1. Kupující může uplatnit reklamaci:
 • Písemně na adrese provozovny Prodávajícího:

KRAJCAR, s. r. o., provozovna Valašské Meziříčí, Hranická 370, PSČ 757 01.

 • Elektronicky na e-mailové adrese: prodejna@krajcar.cz
 • Telefonicky na čísle: +420 571 611 420

Kupující zašle, případně osobně dopraví reklamované zboží na adresu provozovny Prodávajícího. Nákup reklamovaného zboží prokazuje Kupující nejlépe nákupním dokladem. Bez předložení nákupního dokladu zahájí Prodávající reklamační řízení, jen pokud Zákazník jiným věrohodným způsobem doloží resp. prokáže, že reklamované zboží zakoupil u Prodávajícího. Pověřený pracovník za reklamace je povinen vydat Kupujícímu písemné potvrzení (reklamační protokol) o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Jakmile Kupující uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem za reklamace jinak. Kupující se může informovat o stavu reklamace:

 • Elektronicky na e-mailové adrese: prodejna@krajcar.cz
 • Telefonicky na čísle: +420 571 611 420

 

 V. Reklamační lhůty

 1. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.
 2. Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době, a to bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila.
 3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Kupuící po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, pokračuje běžet záruční doba. Při výměně vadné součásti se nevztahuje nová záruční doba na vyměněnou součást.

  

 VI. Podstatné a nepodstatné porušení smlouvy

 Podstatné porušení smlouvy

 1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;


b) na odstranění vady opravou věci,


c) odstoupit od smlouvy. 

 1. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 2. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

 

Nepodstatné porušení smlouvy

 1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady.
 2. Dokud Kupující neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
 3. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
 4. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 5. Při dodání nové věci vrátí Kupující na své náklady Prodávajícímu věc původně dodanou.
 6. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
 7. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo, že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
 8. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.
 9. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

  

 VII. Závěrečná ustanovení

 1.  Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti KRAJCAR, s. r. o. 

 


Ochrana osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů vysvětlují situace, pokud jde o shromažďování, zpracování a ukládání vašich informací. Tato zásada konkrétně vysvětluje, jak používáme soubory cookie.

Pro více informací ohledně zásad ochrany osobních údajů naleznete zde.

 • 1 Co jsou soubory cookies?

  Cookies jsou malé kousky dat, uložené v textových souborech, které jsou uloženy ve vašem počítači nebo jiném zařízení, když jsou webové stránky načteny prohlížečem. Jsou používány k „zapamatování“ Vašich preferencí, ať už pro jednu nebo pro opakované návštěvy.

 • 2 Jak používáme soubory cookie

  Soubory cookie používáme k mnoha různým účelům. Některé soubory cookie jsou nezbytné z technických důvodů, jiné umožňují osobní zážitek návštěvníkům i registrovaným uživatelům. Jiné umožňují zobrazení reklamy z vybraných sítí třetích stran.

 • 3 Ovládání souborů cookies

  Návštěvníci mohou chtít omezit používání cookies nebo úplně zabránit jejich nastavení. Pokud zakážete soubory cookie, mějte na paměti, že některé funkce naší služby nemusí fungovat správně.

 • 4 Informace, které shromažďujeme

  Informace o vás shromažďujeme, pouze pokud k tomu máme důvod - například k poskytování našich služeb, ke komunikaci s vámi nebo ke zlepšování našich služeb.

View Footer Content